OTEVŘENÁ DATA AOPK ČR / REST API

Maloplošná zvláště chráněná území(MZCHU)
Velkoplošná zvláště chráněná území(VZCHU)
AOPK ČR - orgány ochrany přírody(OOP)
Evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000(EVL)
Mokřady(Wetlands)
Databáze migračních bariér(Migracek)
Life České středohoří(LifeCS)