LandMan desktop

Desktopová aplikace pro evidenci realizovaných opatření v krajinotvorných programech.

Aktuality a video nápověda pro práci s Landman desktop zde

LandMan desktop

Obsah

 • Stažení a spuštění aplikace
 • Instalace nové verze aplikace
 • Vyhledání smlouvy
 • Opatření a činnosti smlouvy
 • Formulář opatření a činnosti
 • Přidání opatření a činnosti do smlouvy
 • Vyhledání opatření a činnosti v číselníku
 • Výběr titulu u opatření
 • Ovládací prvky formuláře
 • Vyplnění hodnot formuláře
 • Uložení formuláře
 • Zobrazení DPH v seznamu opatření smlouvy
 • Zobrazení DPH ve formuláři
 • Vytvoření zákresu
 • Generování Rozpočtu a specifikace díla
 • Technická příloha - Koncept
 • Rozpočet a specifikace díla - Závazek
 • Rozpočet a specifikace díla včetně výkresů - Závazek
 • Stažení a spuštění aplikace

  Desktopovou aplikaci LandMan je možné stáhnout zde: Stáhnout aplikaci

  Obsah staženého balíčku je možné rozbalit do libovolného adresáře. Adresáře "Program Files *" se však nedoporučují, protože by zpravidla nastaly problémy s uživatelskými právy na soubory aplikace.

  Doporučeno je vytvořit složku "Programy" na disku c (c:\Programy).

  Po rozbalení staženého balíčku otevřeme složku "app" a slustíme aplikaci LandManDesktop.

  Testovací verze LandMan je od ostré verze Landman rozlišena červeným podbarvením v záhlaví a zápatí aplikace a s popisem LandMan <číslo verze> TEST v záhlaví.

  Instalace nové verze aplikace

  Pokud Vás úvodní okno aplikace vyzve k instalaci nové verze aplikace, klikněte na ikonu vykřičníku. V dalším okně klikněte na tlačítko "Stáhnout a instalovat". Aplikace se sama aktualizuje a provede potřebné změny. Není třeba nic z pohledu uživatele odinstalovat, odstraňovat zástupce či další úkony. Poté stažení a provedení istalace zavřete instalační okno a spusťte Landman desktop.

  Hlášení o nové verzi

  Stáhnout a instalovat

  Instalace je dokončena

  Vyhledání smlouvy

  Příslušné smlouvy je možné vyhledat pomocí horního okna v pravém panelu aplikace.

  Všechny smlouvy můžeme vyhledávat pomocí select boxů modul, rok vzniku smlouvy a pracoviště.

  Konkrétní smlouvu můžeme vyhledávat pomocí čísla jednacího smlouvy nebo čísla technické přílohy, které zadáme do vyhledávacího pole "Smlouva nebo TP:".

  V tabulce pod vyhledáváním se zobrazí smlouvy, které odpovídají zadaným parametrům se sloupci:
  Smlouva - Číslo jednací smlouvy
  TP - Číslo technické přílohy smlouvy
  Uznané DPH - Informace o uznání DPH na smlouvě
  Opatření - Počet opatření ve smlouvě
  Činnosti - Počet činností ve smlouvě
  Zákresy - Počet zákresů u smlouvy
  ID - ID závazku

  Vyhledání smlouvy

  Opatření a činnosti smlouvy

  Po vyhledání požadované smlouvy klikneme na editaci opatření a činností v prostředním okně v pravém panelu.

  Opatření a činnosti smlouvy

  Formulář opatření a činnosti

  Po kliknutí na editaci opatření a činností aplikace otevře nové okno s formulářem pro editaci opatření a činností ve smlouvě.

  V horní části se nachází přehled k dané smlouvě. Zobrazuje se číslo smlouvy a její technické přílohy, počítá se průběžné čerpání při editaci tohoto formuláře, načítá se schválená částka na akci a její aktuální zasmluvnění. Dále je zde informace o tom, zda se k dané smlouvě zohledňuje připočtení nebo nepřipočtení DPH.

  V levé části pod Seznamem opatření se zobrazují opatření a činnosti členěné dle roku (jsou-li u smlouvy zadané). Jsou zde dostupná tlačítka pro přidání a odebrání opatření/činnosti a filtr pro rok.

  Zbylá část formuláře slouží pro editaci informací k danému opatření a jeho činnosti.

  Formulář opatření a činnosti

  Přidání opatření a činnosti do smlouvy

  Pro přidání opatření a činnosti do smlouvy stiskneme tlačítko "+" u Seznamu opatření.

  Přidání opatření a činnosti do smlouvy

  Vyhledání opatření a činnosti v číselníku

  Po stisknutí tlačítka "+" u Seznamu opatření aplikace otevře nové okno pro vyhledání opatření a činnosti.
  Činnosti a opatření jsou vyhledávána v číselníku činností https://ciselniky.nature.cz/noo/cinnosti

  Pomocí vyhledávacího pole vyhledáme požadované opatření nebo přímo činnost a tlačítkem "+" přidáme do smlouvy. Do vyhledávacího pole je nutné zadat alespoň tři znaky názvu opatření, činosti nebo kódu.

  Agregované opatření
  Pokud je potřeba vložit agragované opatření a k němu následně více činností, tak je třeba jej po vyhledání přidat tlačítkem + z části nalezených Opatření.

  Nopak pokud je potřeba vložit činnost, která jinak spadá pod agragované opatření, a pracovat s ní samostatně, tak se po vyhlednání přidá tlačítkem + z části Činnosti.

  Vyhledání opatření a činnosti v číselníku

  Výběr titulu u opatření

  Po přidání opatření do smlouvy se pro dané opatření zobrazuje již vybraný titul z Akce. Pokud jsou na Akci zadány dva a více titulů, je třeba ho vybrat. Bez vybraného titulu není možné opatření ve smlouvě uložit.

  Výběr titulu u opatření

  Ovládací prvky formuláře

  Po stisknutí tlačítka "+" (plus) u činnosti, příplatku/snížení nebo vlastnosti přidáme k danému opatření jednotlivé položky.

  Pokud je opatření agregované, můžeme k němu přidat více činností.
  Pokud je opatření neagregované, můžeme k němu přidat jen jednu činnost.

  Jednotlivé příplatky a snížení lze k danému opatření přidat pouze jednou.

  Po stisknutí tlačítka "×"(křížek) u činnosti, příplatku/snížení nebo vlastnosti odebereme od daného opatření jednotlivé položky.

  Po najetí na ikonu "i" u opatření, činnosti, příplatku/snížení, základní částky nebo vlastnosti se nám zobrazí poznámka (pokud je zadaná).

  Přidání činnosti, příplatku a vlastnosti k opatřeni

  Vypnění hodnot formuláře

  Koncept - podklad pro výběrové řízení, nebo získání nabídky zhotovitele. Po přidání požadovaných položek do formuláře vyplníme hodnoty pro výpočet ceny:
  - Množství dané činnosti (možné převzít ze zákresu)
  - Jednotková cena dané činnosti (pokud není zadaná)
  - Příplatky/snížení (nesmí překročit maximální hodnotu)
  - Základní částka (nesmí překročit maximální hodnotu)
  - Vlastnosti (pokud jsou potřeba)

  Ostatní hodnoty ve formuláři dopočítává aplikace.

  Dále vyplníme hodnoty:
  - Poznámka (slouží pro interní informaci uživatele, nikam se negeneruje)
  - Technický popis opatření (deatilní specifikace činnosti - generuje se do Rozpočtu a specifikace díla)
  - Rok (upravujeme u víceletých smluv)


  Závazek - část, která tvoří přílohu smlouvy.

  Pro doplnění nabídkových cen zhotovitele doplníme jeho nabízenou jednotkovou cenu, která se zadává bez DPH. Pokud je zadaná závazková jednotková cena vyšší než konceptová jednotková cena, tak se vyplní pole Důvod vyšší ceny.

  Ostatní hodnoty cen se dopočítají dle uznaného plátcovství DPH.

  Vyplnění hodnot formuláře

  Uložení formuláře

  Po vyplnění všech hodnot ve formuláři je nutné formulář uložit. Pokud není možné formulář uložit, vypíše se daná chyba nad formulářem a je třeba ji odstranit.

  Uložení formuláře

  Zobrazení DPH v seznamu opatření smlouvy

  Pokud má daná smlouva uznané DPH, zobrazí se v přehledu opatření a činností na smluvě smloupec "Cena zavazek s DPH".
  V tomto sloupci je zobrazena závazková cena s připočítaným DPH 21 %.

  Zobrazeni DPH v seznamu opatreni smlouvy

  Zobrazení DPH ve formuláři

  Pokud má daná smlouva uznané DPH, zobrazí se dané ceny s připočítaným DPH také na formuláři:

  Zobrazeni DPH ve formulari

  Vytvoření zákresu

  Vytváření zákrasu se provádí stejným způsobem jako v předchozím LandManu Silverlight.

  Zákresy vytváříme pro dané opatření smlouvy. Každé opatření má daný typ zákresu (bod, linie nebo polygon), jiný typ zákresu není možné použít.

  Pro agragované opatření zákres vytvoříme u libovolné činnosti opatření. Pokud potřebujeme provést editaci zákresu, nebo ho smazat, opět vybereme libovolnou činnost opatření a provedeme změny.

  Po vytvoření zákresu doplníme číslo segmentu a poznámku, pokud je k zákresu potřeba. Tyto údaje se generují do technické přílohy. Nalezneme je v listu "Atributy zákresu".

  Kopírování zákresů z jiných, např. loňských vrstev, je možné. Kopírovat lze pouze zákres se shodnou geometrií (typem zákresu).

  Vytvoreni zakresu

  Generování Rozpočtu a specifikace díla

  Novou přílohou smlouvy je Rozpočet a specifikace díla, která je určena k použití ve dvou fázích zpracování smlouvy/dohody - koncept a závazek. Jedná se o povinnou přílohu smlouvy.

  Do Rozpočtu a specifikace díla se automaticky načítají informace:

  - Číslo technikcé přílohy
  - Číslo smlouvy
  - Opatření, činnosti - množství a ceny
  - Příplatky, Vlastnosti
  - Technický popis optření
  - Atributy zákresu

  Aplikace automaticky upozorní, pokud v okamžiku generování Rozpočtu a specifikace díla není provedený zákres k opatření.

  Pro vygenerování Rozpočtu a specifikace díla stiskneme tlačítko "Vytvořit Rozpočet a specifikaci díla", počkáme až ji aplikace vygeneruje a stiskneme tlačítko "uložit soubor". Poté vybereme složku v počítači, kam chceme technickou přílohu uložit. Do názvu souboru se automaticky vyplní číslo technické přílohy.

  Generovani Rozpoctu a specifikace dila smlouvy

  Technická příloha - Koncept

  Technická příloha smlouvy ve stavu Koncept slouží jako podklad pro nacenění zhotovitelem (jako podklad pro výběrové řízení).

  Zhotovitel, Plátce DPH, a Jednotková cena jsou jediná editovatelná pole v tomto souboru.
  Výše DPH, Cena bez DPH a Celková cena se dopočítá automaticky po zadání jednotkové ceny a sazby DPH.
  Plátce DPH zvolí zhotovitel ze dvou možností "Ano", "Ne" dle toho, zda je plátce či neplátce DPH.
  Opatření a činnosti se generují s poznámkami, pokud jsou tyto poznámky uvedeny číselníku činností.

  Technická příloha - Koncept

  Rozpočet a specifikace díla - Závazek

  Rozpočet a specifikace díla ve stavu Závazek je přílohou finální smlouvy připravené k podpisu. Opatření jsou seskupena dle roku a názvu lokality, která u opatření byla či nebyla vyplněna.

  V části "Specifikace díla" jsou doplněny aktivní odkazy na prohlížení ArcGIS služby.
  Odkaz na mapové dílo zobrazí všechny zákresy dané smlouvy.
  ID opatření zobrazí zákres daného opatření.

  Generuje se ve formátu pdf.

  Technická příloha - Závazek

  Rozpočet a specifikace díla včetně výkresů - Závazek

  Rozpočet a specifikace díla včetně výkresů ve stavu Závazek je přílohou finální smlouvy připravené k podpisu. Opatření jsou seskupena dle roku a názvu lokality, která u opatření byla či nebyla vyplněna.

  V části "Specifikace díla" jsou doplněny aktivní odkazy na prohlížení ArcGIS služby.
  Odkaz na mapové dílo zobrazí všechny zákresy dané smlouvy.
  ID opatření zobrazí zákres daného opatření.

  Tato příloha je doplněna o výkresy opatření smlouvy. Výkresy se generují jen pro činnosti se zákresem.
  Generuje se ve formátu pdf.

  Postup generování v dLM