Obecné informace

Aplikace vznikla na základě potřeby automatizovat poskytování dat orgánům veřejné správy (krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, újezdní úřady, Ministerstvo obrany ČR) pro účely pořizování územně analytických podkladů (ÚAP). Aplikaci využívají pro stahování dat i další subjekty. Hlavním cílem je trvalá dostupnost aktuálních poskytovaných dat.

Aplikace umožňuje přihlášeným uživatelům stahovat data a případně také ověřovat aktuálnost dříve poskytnutých dat. Ověřování aktuálnosti dat se děje formou vygenerování III. oddílu pasportu, v rámci něhož je potvrzena platnost poskytovaných údajů ke dni ověřování.

Všichni oprávnění uživatelé‚ této aplikace, s vyjímkou zaměstnanců AOPK ČR, jsou pravidelně informováni automaticky odesílaným e-mailem o změnách, ke kterým došlo za uplynulé období v datech v jejich správním území.

Aplikací jsou vydávány následující datové sady (vrstvy):

Údaj o území č.Označení vrstvyNázev vrstvy
A025aVZCHUVelkoplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma
A025aVZCHU_ZZonace velkoplošných zvláště chráněných území
A025aNP_Z_AROZonace národních parků - arondace dle § 18 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb.
A025aNP_KLIDKlidová území národních parků
A027aMZCHUMaloplošná zvláště chráněná území
A027aMZCHU_OPOchranná pásma maloplošných zvláště chráněných území
A032PS_BPamátné stromy s určenou polohou jedinců
A032PS_LPamátné stromy bez určení polohy jedinců - linie
A032PS_PPamátné stromy bez určení polohy jedinců - polygony/td>
A033BIO_RZBiosférické rezervace UNESCO
A033GPARGeoparky UNESCO a národní geoparky
A034EVLEvropsky významné lokality soustavy NATURA 2000
A035PT_OBLPtačí oblasti soustavy NATURA 2000
A035aSCHUSmluvně chráněná území
A036ZCHDNVLokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
A036aRAMSARMokřady dle Ramsarské úmluvy
A036bB_ZCHDVSBiotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
A119USESNC_KÚzemní systém ekologické stability - nadregionální biocentra - koncepce
B033BIOCHOHranice bioregionů a biochor

Metadata o jednotlivých poskytovaných vrstvách jsou k dispozici formou odkazů na metainformační katalog AOPK ČR uvedených na záložce Informace k datovým sadám. Zde je ke stažení také tabulka se strukturou dat (vysvětlivkami), která je nezbytnou pomůckou při jejich zpracování, a další informace k jednotlivým datovým sadám.