Základní informace

Zásadní rozdíly proti předchozí verzi

Desktop
Aplikace funguje na operačním systému Windows 10. Případně také na Windows 7 po doinstalování .NET Frameworku 4.5.2 nebo jeho vyšší verze.

Relativní nezávislost na internetovém připojení
Veškerá data související s editací okrsku (kromě mapových služeb), jsou uložena lokálně. Další informace viz Synchronizace.
Práce s tabelárními daty nevyžaduje připojení k internetu vůbec, u kreslení budou patrně za potřebí podkladové mapové služby jako je základní mapa nebo ortofoto.
Při běžném použití aplikace pro zápis dat není potřeba trvalé připojení k serverům AOPK ČR.

Jednotné prostředí
Aplikace obsahuje několik modulů, které odpovídají původním samostatným webovým aplikacím (tabelární data, kreslení, závěrečná zpráva, validace). Tyto moduly jsou navzájem provázány. Typickým příkladem je zobrazení vybraných segmentů v mapě a naopak prostorový filtr segmentů.

Kompletní kontrola dat
Zcela odpadá kontrola správnosti dat prováděná na vyžádání ‚informatikem‘. Veškeré kontroly dat i vizualizaci finální podoby okrsku lze provést připravenými nástroji.

Verze aplikace

Aplikace je dostupná ve dvou základních verzích. Vypadají na první pohled stejně, ale liší se použitou metodikou.

Wanas 1.5
Nahrazuje stávající skupinu webových aplikací a sdílí stejnou metodiku. Pracuje s datovými sadami RE a RX.

Wanas 2
V aplikaci je implementovaná upravená metodika pro následující vlnu aktualizací. Pracuje s datovými sadami CZ, DM a XX.

Datové sady

Vrstva mapování biotopů může existovat v různých datových sadách (variantách). Aktuálně existují následující:

RE – datová sada nahrazující datovou sadu CZ končící vlny aktualizací
RX – testovací datová sada paralelní s RE

CZ – datová sada nové vlny aktualizace
DM – doplňkové mapování v rámci nové vlny aktualizací
XX – testovací datová sada paralelní s CZ a DM

Přidělení okrsků

Okrsek se přiděluje jednotlivým uživatelům podle jejich rolí. Na jednom okrsku může současně pracovat více uživatelů.

Role

Uživatelé aplikace mohou mít přidělenu jednu nebo více rolí a s nimi spojená práva. Seznam svých rolí uživatel získá po přihlášení a musí si zvolit jednu z nich.

(M) Mapovatel – má přístup k přiděleným okrskům.
(G) Garant – má přístup k přiděleným okrskům, může otevírat uzavřené okrsky.
(R) Revizor – role podobná garantovi, má přístup ke všem okrskům.
(S) Správce – přiděluje práva na okrsky, má přístup ke všem okrskům.
(A) Administrátor – zajišťuje správu infrastruktury.

Jsem mapovatel

Každý uživatel v roli mapovatele může provádět úpravy dat na okrscích, které má aktuálně přiděleny.
V ideálním případě data průběžně synchronizuje. Průběžná synchronizace je vhodná zvláště v případech, kdy jsou data upravována na více počítačích. Navíc jsou takto data zálohována na serveru. Na server se odesílá balíček lokálních dat, který se tam vždy uloží tak jak je a může se použít k případnému návratu k nějaké předchozí verzi dat.
Po dokončení úprav je čas na poslední synchronizaci a poté kompilaci dat. Pokud je vše v pořádku, okrsek je možné finalizovat (uzamknout). O dokončení úprav je potřeba informovat garanta, prostřednictvím aplikace ‚Stav okrsku‘.
Další případné úpravy dat jsou možné teprve po odemčení okrsku, které je v kompetenci garanta.

Jsem garant

Uživatelé v roli garanta mají za úkol provádět zejména kontrolu dat. Pro kontrolu lze využít stávající aplikaci. Data se stahují podobným způsobem, jako data pro úpravy.
Na záložce Sever / Informace je možné ověřit, zda jsou data uzamčena a není možné je měnit. Uzamčená data by měla být již formálně v pořádku.
Občas se může stát, že bude chtít garant provádět drobné úpravy, například opravit překlep. V takovém případě zůstane u opravovaného segmentu zachován původní autor. Garant ale může provést jakoukoliv úpravu podobně jako mapovatel. Před importem dat na server (synchronizací) však musí okrsek odemknout (a případně hned zase finalizovat a uzamknout).
Rozsáhlejší úpravy pak může nechat na mapovateli. Stačí pouze odemknout okrsek.
Zpráva o provedené kontrole se předává mapovateli prostřednictvím aplikace ‚Stav okrsku‘.

Přihlašování

V průběhu zadávání dat funguje aplikace v anonymním režimu. Přihlášení je potřeba teprve v okamžiku potřeby odesílat nebo získávat data ze serveru. Dále je přihlášení potřeba v případě, kdy jsou v mapovém projektu zaregistrovány zabezpečené služby.
Platnost přihlášení je časově omezena. Po jeho vypršení aplikace automaticky zobrazuje dialogové okno pro jeho obnovení.
Po přihlášení je možné okno uzavřít.
Pokud je přihlášení vyvoláno nějakou akcí (import dat, synchronizace, ...), k jejímu spuštění dojde bezprostředně po úspěšném přihlášení a uzavření okna.