Témata zasluhující zvýšenou pozornost

Synchronizace
Synchronizace je proces, při kterém se lokální data z konkrétního počítače nahrávají na server. Tam se pak propojují nebo doslova prolínají s již existujícími daty tak, aby ve výsledku zůstala jen nejnovější podoba jednotlivých prvků (segmentu, bodu, linie). Změněné prvky, které při synchronizaci nebylo možné uplatnit, se rovnou odkládají do historie.
Nejde tedy o proces, kdy se data na serveru kompletně přepíšou daty odeslanými z konkrétního počítače formou ‚poslední bere‘. Tuto variantu sice aplikace také nabízí, ale měla by se využívat pouze ve výjimečných případech, typicky pokud je potřeba se z nějakého důvodu vrátit k nějaké předchozí verzi dat.
Proces synchronizace, tak jak je implementován, dovoluje souběžné úpravy konkrétního okrsku na více počítačích (i různými mapovateli) s tím, že nezáleží na pořadí, v jakém se synchronizace na jednotlivých počítačích spustí.
Je třeba zdůraznit, že synchronizace se používá pro nahrávání dat, které lze rozdělit na jednotlivé prvky. Jsou to tabelární data (segmenty) a zákresy (body a linie). Synchronizace se z tohoto důvodu naopak nepoužívá pro nahrávání závěrečné zprávy.
U segmentů, které byly změněny a poté synchronizovány uživatelem v roli garanta, nedochází ke změně autora, pokud je tento již vyplněný. Jde o to, aby mohl garant provádět drobné úpravy nebo opravy beze změny autorizace segmentu.

Editace zákresů v externím GISu
Aby mohla synchronizace správně proběhnout, musí být u každého prvku (bod, linie) evidován okamžik poslední provedené změny. Aplikace tento údaj podle potřeby automaticky upravuje. To se však neděje při úpravách vrstev v externím GISu. Pokud se v takovém případě použije standardní synchronizace, vytvoří se v datech duplicity. V tomto okamžiku je pouze jediná možnost, jak toto obejít, a sice v rámci synchronizace použít režim ‚kompletního přepisu dat‘ na serveru. Pokud je splněna podmínka, že je konkrétní okrsek upravován pouze na jednom počítači, není to takový problém. V opačném případě se tím ztrácí možnost sehrát data z ostatních počítačů, protože před další prací (i synchronizací) je na nich nutné nejprve stáhnout ze serveru kompletní data okrsku a tím prakticky odstranit předchozí lokální data včetně provedených úprav.
V některé z následujících verzí aplikace bude toto omezení odstraněno.